Viacmotorové letúne - MEP(land)

Letecký výcvik umožňuje získanie osvedčenia inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie na triedu jednopilotného letúna – CRI(A). Získaním osvedčenia inštruktora na triedu bude držiteľovi umožnené vykonávať funkciu inštruktora CRI(A) na viacmotorových jednopilotných letúnoch mimo letúnov vysokej výkonnosti zložitej konštrukcie – HPA(SPA). Oprávnenia inštruktora CRI(A) upravuje ustanovenie FCL.905.CRI Nariadenia 1178/2011.

Cieľom leteckého výcviku je poskytnúť letecký výcvik do úrovne spôsobilosti, ktorá umožní žiadateľovi samostatne a bezpečne poskytovať letecký výcvik a teoretickú výučbu uchádzačov o získanie, alebo obnovu triednych kvalifikačných kategórií na viacmotorové jendopilotné letúne jednoduchej konštrukcie.

Inštruktor CRI(SPA) môže poskytovať výcviky na ME(SPA), pričom záleží od triedy, na ktorej bol výcvik CRI(SPA) poskytnutý. V našich končinách je najčastejšou triednou kvalifikačnou kategóriou pre poskytovanie výcvikov triedna kvalifikačná kategória pre získanie a obnovu MEP(land).

Po absolvovaní praktického výcviku a preskúšania examinátorom FIE(A) je do preukazu spôsobilosti žiadateľa zapísané osvedčenie inštruktora triednej kvalifikačnej kategórie – CRI(SPA) s obmedzením na ME(SPA) podľa toho, na akej triede bol výcvik poskytnutý - v našom prípade MEP(land).

Výcvik CRI(A)/ME(SPA)

Výučba teoretických vedomostí

Pozostáva z prednášok a postupových skúšok z tém navrhnutých s cieľom vyškoliť žiadateľa na úroveň profesionality nutnej na vydanie kvalifikácie CRI(A)/ME(SPA) a zahŕňa:

- zopakovanie a aktualizácie teoretických vedomostí žiadateľa pre výcvik žiakov na typ, alebo triedu konkrétneho letúna

- vyškolenie žiadateľa k výučbe základných predmetov a na výučbu letových úloh,

- naučenie žiadateľa zásadám základnej výučby a ich uplatnenie pri výučbe žiakov pre získanie triednych kvalifikačných kategórií,

- úspešné absolvovanie postupových skúšok

Letový výcvik

Žiadateľ o osvedčenie CRI(A)/ME(SPA) musí nalietať v priebehu výcviku najmenej 1 hodiny a 30 minút s inštruktorom schváleným na tento účel v podmienkach normálnej prevádzky a najmenej 3 hodiny a 30 minút v obmedzených podmienkach, t.j. v podmienkach pri simulovanej poruche motora a s nácvikom techniky pilotáže počas asymetrického letu na danej triede zo sedadla normálne obsadeným letovým inštruktorom. Požiadavky pre zaradenie do výcviku CRI(A)/ME(SPA)

- Preukaz spôsobilosti ATPL(A), alebo CPL(A), alebo PPL(A)

- Nálet najmenej 500 letových hodín celkového času letu

- Nálet celkovo minimálne 30 letových hodín ako veliteľ lietadla (PIC) na danom type, alebo triede viacmotorového jednopilotného letúna

- Náleti mnimálne 10 letových hodín na danom type, alebo triede viacmotorového jednopilotného letúna ako veliteľ lietadla (PIC) za posledných 12 mesiacov

- Pokiaľ je uchádzač už držiteľom CRI(A)/ME(SPA) pre jeden, alebo viacero typov, resp. tried viacmotorových jednopilotných letúnov a výcvik je poskytovaný ako rozšírenie CRI(A)/ME(SPA) pre ďalší typ, resp. triedu viacmotorového jednopilotného letúna je vyžadované aby uchádzač mal nalietaných minimálne 10 letových hodín na príslušnej triede letúna za posledných 12 mesiacov

Letecký výcvik umožňuje rozšírenie oprávnení pilota na viacmotorové piestové letúne – MEP(Land). 
Cieľom výcviku je vycvičiť uchádzača do úrovne spôsobilosti, ktorá umožní žiadateľovi samostatne a bezpečne riadiť viacmotorový piestový letún triedy MEP(land) v celom spektre prevádzky, vrátane prevádzky s jednou nepracujúcou pohonnou jednotkou. Výcvik je poskytovaný v súlade s Nariadením 1178/2011 („Časť FCL“), podčasť H. 
Varianty viacmotorových piestových letúnov 
Letecký výcvik pre získanie kvalifikačnej kategórie MEP(land) môže byt poskytovaný na rôznych variantoch lietadiel, ktoré kvalifikácia MEP(land) predstavuje. 
Vybrané varianty používané k výcviku MEP(land): 
- Diamond DA-42 Twin Star
- Let L-200 Morava 
- Tecnam P-2006T
- Piper PA-34 Seneca 
- Cessna C-421 Golden Eagle 
- a iné 
V prípade, ak má žiadateľ záujem lietať na inom variante, ako na tom, na ktorom bol poskytnutý praktický výcvik, Nariadenie 1178/2011 vyžaduje, aby bol žiadateľovi poskytnutý tzv. rozdielový výcvik. Doplňujúci letecký výcvik podľa ustanovenia FCL.710, hovorovo nazývaný „preškolenie“ je poskytovaný individuálne s ohľadom na skúsenosti pilota. 
Priebeh kurzu 
Letecký kurz pre viacmotorové piestové letúne – MEP(land) je rozdelený na teoretickú a praktickú – letovú časť. 
TEÓRIA 
Teoretická príprava zahŕňa multimediálnu teoretickú výučbu. Disponujeme vlastnými materiálmi na podporu výučby teoretických vedomostí. Výučba je taktiež podporovaná samoštúdiom teoretických znalostí o lietadle, jeho vybavení, štúdiom Letovej príručky lietadla a podobne. 
PRAKTICKÝ VÝCVIK 
Letecký kurz pre získanie triednej kvalifikačnej kategórie MEP(land) predstavuje minimálne 6 letových hodín, pričom je rozdelený na nasledovné oblasti: 
- Základná technika pilotáže a zoznámenie sa s letúnom (vzlet, stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let pristátie) 
- Nácvik mimoriadnych situácií (porucha prístrojov, systémov atď) 
- Nácvik letu s jednou nepracujúcou pohonnou jednotkou (asymetrický let) 
- Postupy špecifické pre konkrétny variant lietadla triedy MEP(land) 
Po absolvovaní predpísanej dĺžky výcviku uchádzač absolvuje praktické preskúšanie – tzv. „skill test“ s inšpektorom Dopravného úradu, alebo s niektorým z poverených examinátorov CRE(A), alebo examinátorom FE(A) Dopravného úradu. 
Požiadavky pre zaradenie do kurzu MEP(land) 
- Preukaz spôsobilosti PPL(A), CPL(A), alebo ATPL(A) 
- Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti 1. triedy, alebo 2. Triedy 
- Nálet najmenej 70 letových hodín ako veliaci pilot na letúnoch (PIC)