Viacmotorové letúne - MEP(land)

Letecký výcvik umožňuje rozšírenie oprávnení pilota na viacmotorové piestové letúne – MEP(Land).

Cieľom výcviku je vycvičiť uchádzača do úrovne spôsobilosti, ktorá umožní žiadateľovi samostatne a bezpečne riadiť viacmotorový piestový letún triedy MEP(land) v celom spektre prevádzky, vrátane prevádzky s jednou nepracujúcou pohonnou jednotkou. Výcvik je poskytovaný v súlade s Nariadením 1178/2011 („Časť FCL“), podčasť H.

Varianty viacmotorových piestových letúnov

Letecký výcvik pre získanie kvalifikačnej kategórie MEP(land) môže byt poskytovaný na rôznych variantoch lietadiel, ktoré kvalifikácia MEP(land) predstavuje.

Vybrané varianty používané k výcviku MEP(land):

 • Diamond DA-42 Twin Star
 • Let L-200 Morava
 • Tecnam P-2006T
 • Piper PA-34 Seneca
 • Cessna C-421 Golden Eagle
 • a iné

V prípade, ak má žiadateľ záujem lietať na inom variante, ako na tom, na ktorom bol poskytnutý praktický výcvik, Nariadenie 1178/2011 vyžaduje, aby bol žiadateľovi poskytnutý tzv. rozdielový výcvik. Doplňujúci letecký výcvik podľa ustanovenia FCL.710, hovorovo nazývaný „preškolenie“ je poskytovaný individuálne s ohľadom na skúsenosti pilota.

Priebeh kurzu

Letecký kurz pre viacmotorové piestové letúne – MEP(land) je rozdelený na teoretickú a praktickú – letovú časť.

TEÓRIA

Teoretická príprava zahŕňa multimediálnu teoretickú výučbu. Disponujeme vlastnými materiálmi na podporu výučby teoretických vedomostí. Výučba je taktiež podporovaná samoštúdiom teoretických znalostí o lietadle, jeho vybavení, štúdiom Letovej príručky lietadla a podobne.

PRAKTICKÝ VÝCVIK

Letecký kurz pre získanie triednej kvalifikačnej kategórie MEP(land) predstavuje minimálne 6 letových hodín, pričom je rozdelený na nasledovné oblasti:

 • Základná technika pilotáže a zoznámenie sa s letúnom (vzlet, stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let pristátie)
 • Nácvik mimoriadnych situácií (porucha prístrojov, systémov atď)
 • Nácvik letu s jednou nepracujúcou pohonnou jednotkou (asymetrický let)
 • Postupy špecifické pre konkrétny variant lietadla triedy MEP(land)

Po absolvovaní predpísanej dĺžky výcviku uchádzač absolvuje praktické preskúšanie – tzv. „skill test“ s inšpektorom Dopravného úradu, alebo s niektorým z poverených examinátorov CRE(A), alebo examinátorom FE(A) Dopravného úradu.

Požiadavky pre zaradenie do kurzu MEP(land)

 • Preukaz spôsobilosti PPL(A)CPL(A), alebo ATPL(A)
 • Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti 1. triedy, alebo 2. Triedy
 • Nálet najmenej 70 letových hodín ako veliaci pilot na letúnoch (PIC)