Opakovací seminár pre inštruktorov

Absolvovanie opakovacieho semináru je jednou z možností, ako predĺžiť končiace osvedčenie letový inštruktor FI(A), alebo inštruktor prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IRI(A).

Ustanovenie Časti FCL - FCL.940.FI(a) ustanovuje 3 podmienky, z ktorých 2 musia byť splnené na to, aby bolo osvedčenie letový inštruktor - FI(A) a inštruktor prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IRI(A) predĺžené nasledovne:

- počas obdobia platnosti osvedčenia FI(A) nalietal najmenej 50 hodín letového výcviku v lietadlách príslušnej kategórie (letúne) vo funkcii FI(A), TRI(A), CRI(A), IRI(A), MI alebo examinátora. Ak sa má predĺžiť platnosť oprávnení na poskytovanie výcviku pre prístrojovú kvalifikáciu IR(A), 10 z týchto hodín absolvuje žiadateľ ako letový výcvik pre IR v období posledných 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia FI

- počas platnosti osvedčenia FI(A) absolvovať opakovací seminár inštruktorov;

- v období 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia FI úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti v súlade s článkom FCL.935.

Priebeh kurzu

Letecký kurz pre obsahuje len teoretickú časť, počas ktorej je multimediálnou formou (prezentácie) prednášaný potrebný obsah kurzu. Preferujeme interaktívnu formu semináru - teda aktívne zapojenie sa všetkých zúčastnených inštruktorov, čo prispeje k výmene skúseností a vedomostí pre všetkých zúčastnených.

Obsah opakovacieho semináru pre leteckých inštruktorov podlieha schváleniu Dopravným úradom a jeho obsah je daný AMC1 FCL.940.FI(a)(2) nasledovne:

- nové alebo aktuálne platné pravidlá a predpisy s dôrazom na znalosť Časti FCL a

- prevádzkových požiadaviek vyučovanie a učenie sa;

- výcvikové metódy;

- úloha inštruktora;

- uplatniteľné vnútroštátne predpisy;

- ľudský činiteľ;

- bezpečnosť letu, prevencia incidentov a leteckých nehôd;

- letecká profesionalita;

- právne aspekty a postupy presadzovania práva;

- navigačné zručnosti vrátane používania nových a súčasných rádionavigačných prostriedkov;

- vyučovanie letu podľa prístrojov;

- témy súvisiace s meteorologickými podmienkami vrátane metód distribúcie;