Motorizované klzáky - TMG

Letecký výcvik umožňuje rozšírenie oprávnení pilota na turistické motorizované klzáky - TMG pre lety podľa pravidiel VFR.

Cieľom leteckého výcviku je vycvičiť uchádzača do úrovne spôsobilosti, ktorá umožní žiadateľovi samostatne a bezpečne riadiť turistický motorizovaný klzák TMG v celom spektre prevádzky, vrátane prevádzky s nepracujúcou pohonnou jednotkou. Výcvik je poskytovaný v súlade s Nariadením 1178/2011 („Časť FCL“), podčasť H.

Varianty turistických motorizovaných klzákov

Výcvik pre získanie kvalifikačnej kategórie TMG môže byt poskytovaný na rôznych variantoch turistických klzákov - TMG, ktoré kvalifikačná kategória TMG predstavuje.

Vybrané varianty používané k výcviku TMG:

- Let L-13SW/SE/SEH Vivat

- Stremme S10

- Diamond HK36 Super Dimona

- a iné

V prípade, ak má žiadateľ záujem lietať na inom variante, ako na tom, na ktorom bol poskytnutý praktický výcvik, Nariadenie 1178/2011 vyžaduje, aby bol žiadateľovi poskytnutý tzv. rozdielový výcvik. Doplňujúci výcvik podľa ustanovenia FCL.710, hovorovo nazývaný „preškolenie“ je poskytovaný individuálne s ohľadom na skúsenosti pilota.

Priebeh kurzu

Letecký kurz pre turistické motorizované klzáky – TMG je rozdelený na teoretickú a praktickú – letovú časť.

TEÓRIA

Teoretická príprava zahŕňa multimediálnu teoretickú výučbu. Disponujeme vlastnými materiálmi na podporu výučby teoretických vedomostí. Výučba je taktiež podporovaná samoštúdiom teoretických znalostí o lietadle, jeho vybavení, štúdiom Letovej príručky lietadla a podobne.

PRAKTICKÝ VÝCVIK

Letecký kurz pre získanie triednej kvalifikačnej kategórie TMG predstavuje minimálne 5 letových hodín, pričom je rozdelený na nasledovné oblasti:

- Základná technika pilotáže a zoznámenie sa s letúnom (vzlet, stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let pristátie)

- Nácvik mimoriadnych situácií (porucha prístrojov, systémov atď)

- Nácvik letu s nepracujúcou pohonnou jednotkou (vynútené pristátie)

- Postupy špecifické pre konkrétny variant lietadla triedy TMG

Po absolvovaní predpísanej dĺžky výcviku uchádzač absolvuje praktické preskúšanie – tzv. „skill test“ s inšpektorom Dopravného úradu, alebo s niektorým z poverených examinátorov CRE(A), alebo examinátorom FE(A) Dopravného úradu.

Požiadavky pre zaradenie do kurzu TMG

- Preukaz spôsobilosti LAPL(A), PPL(A), CPL(A), alebo ATPL(A)

- Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti 1. triedy, alebo 2. Triedy