Obchodný pilot letúnov - CPL(A)

Preukaz spôsobilosti Obchodný pilot letúnov otvára držiteľovi dvere do sveta leteckej dopravy.

Držiteľ preukazu spôsobilosti Obchodný pilot letúnov môžte využívať svoje oprávnenia definované Nariadením 1178/2011 (Časť FCL), podčasť „D“ ustanovením FCL.305. Obchodný pilot je oprávnený na vykonávanie komerčných letov v rámci prevádzky aerolínií (držiteľ osvedčenia „AOC“).

Držiteľ CPL(A) môže pôsobiť v komerčnej leteckej prevádzke (leteckej spoločnosti) ako pilot:

- uplatňovať všetky oprávnenia držiteľa LAPL(A) a PPL(A)

- vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) alebo druhého pilota na ľubovoľných lietadlách v inej prevádzke, ako je obchodná letecká doprava

- vykonávať funkciu veliaceho pilota (PIC) v obchodnej leteckej doprave na ľubovoľných jednopilotných lietadlách s obmedzeniami uvedenými v článku FCL.060

- vykonávať funkciu druhého pilota v obchodnej leteckej doprave s obmedzeniami uvedenými v článku FCL.060.

Zjednodušene to znamená, že držiteľ CPL(A) môže vykonávať funkciu:

- Veliteľ lietadla (kapitán) jednopilotných lietadiel (napríklad Cessna C525, Beechcraft B200, alebo Rayethon RA-390), alebo

- druhý pilot (first officer) viacpilotného lietadla (napríklad Boeing B737, Airbus A320, ATR42/72 a podobne)

- letecký inštruktor (IRI(A), FI(A), CRI(A), TRI(SPA))

Konkrétny rozsah oprávnení – t.j. to, na akom type, alebo triede môže držiteľ preukazu spôsobilosti obchodný pilot letúnov lietať je podmienené zapísanými typovými kvalifikačnými kategóriami a triednymi kvalifikačnými kategóriami v preukaze CPL(A).

Priebeh výcviku

TEÓRIA

Pre žiadateľov, ktorí nemajú absolvovaný kurz teoretických vedomostí z teórie CPL(A), alebo kurz teoretických vedomostí z teórie ATPL(A) je súčasťou výcviku teoretická výučba v rozsahu CPL(A).

PRAKTICKÝ VÝCVIK

Praktická časť leteckého výcviku pre získanie preukazu Obchodný pilot letúnov – CPL(A) modulovým spôsobom predstavuje súhrnne minimálne 30 letových hodín, ktoré sú tematicky zamerané na tri oblasti.

Po absolvovaní predpísanej dĺžky výcviku uchádzač absolvuje praktické preskúšanie – tzv. „skill test“ s inšpektorom Dopravného úradu, alebo s niektorým z poverených letových examinátorov Dopravného úradu.

FÁZA I – Technika pilotáže

- Upevnenie návykov základnej techniky pilotáže (vzlet, stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let pristátie)

- Upevnenie návykov v prípade mimoriadnych situácií (vysadenie činnosti motora, požiar motora, porucha prístrojov a systémov, atď)

- Navigačné lety prevažne do zahraničia a na riadené letiská

FÁZA II – Let podľa prístrojov

- Lietanie podľa prístrojov (základný let podľa prístrojov)

FÁZA III – Nočné lety

- Vykonávanie letov v noci podľa pravidiel VFR

- Navigačný prelet podľa pravidiel VFR Noc

Zápočty leteckého výcviku CPL(A)

Súhrnným zápočtom letovej praxe je možné výcvik CPL(A) zredukovať na 15 letových hodín.

Pre držiteľov kvalifikačných kategórií sú možné úľavy z praktického výcviku nasledovne:

- Držiteľ prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové jednopilotné letúne – MEP(land)/IR, resp. IR(A) / ME(SPA), alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie SEP(land)/IR, resp. IR(A)/SE(SPA): možnosť zápočtu až 10 hodín (10h simulovaného prístrojového lietania) (FÁZY 2 a 3)

- Držiteľ kvalifikačnej kategórie pre lety VFR Noc: možnosť započítať 5 hodín (FÁZA 3)

- Zápočet teoretickej výučby v prípade, ak je absolvovaná teoretická príprava, resp. preskúšanie z teoretických vedomostí ATPL(A)

Požiadavky pre zahájenie modulového výcviku CPL(A)

Všeobecné požiadavky:

- Minimálny odporúčaný vek pre zaradenie do výcviku nie je stanovený

- Minimálny vek pre získanie CPL(A) je 18 rokov

- Osvedčenie rádiofónistu

- Preukaz spôsobilosti PPL(A)

Letové skúsenosti pre vydanie CPL(A):

- Nálet minimálne 100 letových hodín ako veliteľ lietadla (PIC)

- Nálet minimálne 200 letových hodín celkového času na letúnoch

- Nálet min. 6 letových hodín na viacmotorových letúnoch

- Nálet najmenej 5 letových hodín na komplexnom lietadle (lietadlo so zaťahovacím podvozkom, nastaviteľnou vrtuľou s minimálnym počtom miest na sedenie pre 4 osoby)