Prístrojová kvalifikácia IR(A)/ME(SPA)

Letecký výcvik umožňuje žiadateľovi nadobudnúť skúsenosti, ktoré sú potrebné pre vykonávanie letov podľa pravidiel podľa prístrojov (IFR). Cieľom výcviku je získanie odbornej prístrojovej kvalifikačnej kategórie – IR(A)/ME(SPA) na triedu viacmotorových piestových letúnov MEP(land)/IR, na ktorej je vykonávaný letecký výcvik.

Výcvik MEP(Land)/IR

Letecký výcvik IR(A) vykonávaný na viacmotorových piestových letúnoch – MEP(land).

Viacmotorové lietadlo poskytuje v porovnaní s jednomotorovým lietadlom vyššiu mieru bezpečnosti a pohody počas letu v noci a v IMC (v oblačnosti alebo nad ňou). Počas letu na jednomotorovom lietadle vysadenie činnosti pohonnej jednotky v noci, alebo nad súvislou oblačnosťou mimo letiska predstavuje pre posádku riziko. Vzhľadom na to, že nie je viditeľný zemský povrch, posádka nemôže bezpečne dokončiť let v prípade poruchy motora. V prípade viacmotorového lietadla tento problém odpadá, nakoľko je let možné ukončiť bezpečne s použitím jednej pohonnej jednotky aj počas zhoršených meteorologických podmienok.

Výcvik pre získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie môže byť poskytnutý na ľubovoľnom jednopilotnom viacmotorovom lietadle typu, alebo triedy, na ktorú je uchádzač kvalifikovaný. Z hľadiska konečného získania kvalifikácie IR(A) bude uchádzačovi zapísaná kvalifikácia IR(A) viážuca sa k triednej, resp. typovej kvalifikačnej kategórií na ktorej bol výcvik poskytnutý (v našom prípade MEP(land)/IR).

Prístrojová kvalifikačná kategória bude po absolvovaní výcviku a úspešnom preskúšaní zapísaná spolu s kvalifikačnou kategóriou. Držiteľ tak bude môcť vykonávať právomoci plynúce z preukazu spôsobilosti a kvalifikačnej kategórie IR(A) ako na jednomotorových, tak aj na viacmotorových jednopilotných piestových letúnoch do MTOW 5700kg.

Kvalifikačná kategória IR(A)/ME(SPA) je jedným z predpokladov, ktoré sú potrebné na získanie typovej kvalifikačnej kategórie na ktorýkoľvek typ lietadla zaradeného do komerčnej prevádzky aerolínií. Práve na vedomostiach a zručnostiach, ktoré si uchádzač osvojí počas výcviku IR(A)/ME(SPA) bude neskôr "stavať" počas získania prvej typovej kvalifikačnej kategórie. Získaním typovej kvalifikačnej kategórie na typ dopravného lietadla (napr. Boeing B737, alebo Cessna C525 Citation) súčasne žiadateľ získava aj prístrojovú kvalifikačnú kategóriu viažúcu sa na konkrétny typ viacmotorového lietadla.

Po absolvovaní predpísanej dĺžky výcviku uchádzač absolvuje praktické preskúšanie – tzv. „skill test“ s inšpektorom Dopravného úradu, alebo s niektorým z poverených examinátorov IRE(A) Dopravného úradu.

Aký je rozdiel výcviku IR(A) na viacmotorovom a jednomotorovom letúni?

- príbuznosť postupov s dopravnými lietadlami (zaťahovací podvozok, vyššia rýchlosť, dva motory a pod.)

- vyššia bezpečnosť a vyšší komfort počas výcviku

- vyššia cena za letovú hodinu o 5 letových hodín dlhší výcvik

Priebeh výcviku

TEÓRIA

Pre žiadateľov, ktorí nemajú absolvovaný kurz teoretických vedomostí z teórie IR(A), alebo kurz teoretických vedomostí z teórie ATPL(A) je súčasťou výcviku teoretická výučba v rozsahu IR(A).

PRAKTICKÝ VÝCVIK

Letecký výcvik pre získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie – IR(A) je zameraný na techniku pilotáže a orientáciu vo vzdušnom priestore podľa palubných prístrojov a je rozdelený do dvoch modulov:

Základný modul letu podľa prístrojov:

- Základná technika pilotáže podľa prístrojov (stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let, priblíženie, vyberanie nezvyčajných polôh)

- Nácvik mimoriadnych situácií (porucha prístrojov, atď)

Procedurálny modul letu podľa prístrojov:

- Štandardné odlety a prílety, prístrojové priblíženia

- Precvičovanie rôznych typov priblížení (ILS, VOR-DME, NDB, LOC-DME, GNSS a pod)

-Nácvik mimoriadnych situácií (vysadenie pohonnej jednotky, asymetrický let)

- Traťové lety podľa prístrojov

- Asymetrické lety podľa prístrojov v podmienkach IMC

Dĺžka výcviku

Minimálna dĺžka praktického výcviku je 55 hodín, z ktorých môže byť až 40 hodín pozemný prístrojový čas na simulátore FSTD v kvalifikačnej kategórií FNPTII, FTD, alebo FFS. Minimálny celkový prístrojový čas na viacmotorovom letúni činí 15 letových hodín. Po absolvovaní výcviku je žiadateľ podrobený praktickému preskúšaniu (skill test), ktorú vykoná žiadateľ pod dohľadom inšpektora Dopravného úradu, alebo povereným examinátorom Dopravného úradu.

Požiadavky pre zahájenie výcviku IR(A)

- Preukaz spôsobilosti pilota, t.j. PPL(A), alebo CPL(A)

- Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti 1. triedy, alebo 2. triedy

- Nálet minimálne 50 letových hodín ako veliteľ lietadla (PIC) počas navigačných letov

- Kvalifikačná kategória pre Nočné lety VFR

- Absolvovaná skúška z teoretických vedomostí ATPL(A) podľa Časti FCL na Dopravnom úrade (ATPL(A) theory credit)

- Osvedčenie rádiofónistu

- Príslušná typová, resp. triedna kvalifikačná kategória pre viacmotorové letúne (napr. MEP(Land))