Prístrojová kvalifikácia IR(A)/ME(SPA) - konverzia

Výcvik IR(A)/ME(SPA) pre držiteľa IR(A)/SE(SPA)

Letecký výcvik - konverzia IR(A)/ME(SPA) je určený pre držiteľov platnej prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A)/SE(SPA), resp. SEP(land)/IR. Jedná sa o konverzný modul vykonávaný na viacmotorových piestových letúnoch – MEP(land).

V prípade, ak má držiteľ IR(A)/SE(SPA) záujem o rozšírenie svojich oprávnení aj na viacmotorové letúne, musí absolvovať doplňujúci výcvik - konverziu. Výcvik je primárne zameraný na techniku pilotáže a dodržiavanie všeobecných postupov platných pre lety IFR počas prevádzky viacmotorového letúna (aj v prípade poruchy pohonnej jednotky).

Viacmotorové lietadlo poskytuje v porovnaní s jednomotorovým lietadlom vyššiu mieru bezpečnosti a pohody počas letu v noci a v IMC (v oblačnosti alebo nad ňou). Počas letu na jednomotorovom lietadle vysadenie činnosti pohonnej jednotky v noci, alebo nad súvislou oblačnosťou mimo letiska predstavuje pre posádku riziko. Vzhľadom na to, že nie je viditeľný zemský povrch, posádka nemôže bezpečne dokončiť let v prípade poruchy motora. V prípade viacmotorového lietadla tento problém odpadá, nakoľko je let možné ukončiť bezpečne s použitím jednej pohonnej jednotky aj počas zhoršených meteorologických podmienok.

Výcvik pre získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A)/ME(SPA) môže byť poskytnutý na ľubovoľnom jednopilotnom viacmotorovom lietadle typu, alebo triedy, na ktorú je uchádzač kvalifikovaný. Z hľadiska konečného získania kvalifikácie IR(A) bude uchádzačovi zapísaná kvalifikácia IR(A) viažuca sa k triednej, resp. typovej kvalifikačnej kategórií na ktorej bol výcvik poskytnutý (v našom prípade MEP(land)/IR).

Prístrojová kvalifikačná kategória bude po absolvovaní výcviku a úspešnom preskúšaní zapísaná spolu s kvalifikačnou kategóriou. Držiteľ tak bude môcť vykonávať právomoci plynúce z preukazu spôsobilosti a kvalifikačnej kategórie IR(A) ako na jednomotorových, tak aj na viacmotorových jednopilotných piestových letúnoch do MTOW 5700kg.

Kvalifikačná kategória IR(A)/ME(SPA) je jedným z predpokladov, ktoré sú potrebné na získanie typovej kvalifikačnej kategórie na ktorýkoľvek typ lietadla zaradeného do komerčnej prevádzky aerolínií. Práve na vedomostiach a zručnostiach, ktoré si uchádzač osvojí počas výcviku IR(A)/ME(SPA) bude neskôr "stavať" počas získania prvej typovej kvalifikačnej kategórie. Získaním typovej kvalifikačnej kategórie na typ dopravného lietadla (napr. Boeing B737, alebo Cessna C525 Citation) súčasne žiadateľ získava aj prístrojovú kvalifikačnú kategóriu viažúcu sa na konkrétny typ viacmotorového lietadla.

Po absolvovaní predpísanej dĺžky výcviku uchádzač absolvuje praktické preskúšanie – tzv. „skill test“ s inšpektorom Dopravného úradu, alebo s niektorým z poverených examinátorov IRE(A) Dopravného úradu.

Priebeh konverzného výcviku IR(A)/ME(SPA)

Letecký výcvik pre získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie – IR(A) na viacmotorové letúne pre držiteľa IR(A)/SE(SPA) je zameraný na techniku pilotáže viacmotorového lietadla podľa pravidiel IFR:

- Štandardné odlety a prílety, prístrojové priblíženia s jednou nepracujúcou pohonnou jednotkou

- Precvičovanie rôznych typov priblížení s jednou nepracujúcou pohonnou jednotkou (ILS, VOR-DME, NDB, LOC-DME, GNSS a pod)

- Postupy pre let IFR s jednou nepracujúcou pohonnou jednotkou (asymetrický let, zastavenie a opätovné spustenie v podmienkach IMC)

Dĺžka výcviku IR(A)/ME(SPA)

Minimálna dĺžka praktického výcviku je 05:00 hodín, z ktorých môžu byť až 03:00 hodiny pozemný prístrojový čas na simulátore FSTD v kvalifikačnej kategórií FNPTII, FTD, alebo FFS. Minimálny celkový prístrojový čas na viacmotorovom letúni činí 02:00 letové hodiny. Po absolvovaní výcviku je žiadateľ podrobený praktickému preskúšaniu (skill test), ktorú vykoná žiadateľ pod dohľadom inšpektora Dopravného úradu, alebo povereným examinátorom Dopravného úradu.

Požiadavky pre zahájenie konverzného výcviku MEP(land)/IR

- Prístrojová kvalifikačná kategória pre jednomotorové letúne - IR(A)/SE(SPA)

- Príslušná typová, resp. triedna kvalifikačná kategória pre viacmotorové letúne (napr. MEP(Land))