Teoretická výučba ATPL(A)

Získanie preukazu spôsobilosti dopravný pilot letúnov je podmienený absolvovaním rozsiahlej teoretickej výučby a následného preskúšania na Dopravnom úrade.

Podmienka pre profesionálnych pilotov

Teoretická výučba a absolvovanie 14 profilových skúšok z teoretickej výučby ATPL(A) je podmienkou pre ďalšie pokračovanie vo výcviku smerujúcemu k získaniu licencie profesionálneho pilota.

Absolvovaním teoretickej výučby ATPL(A) a následného preskúšania uchádzač deklaruje, že rozumie celému spektru teoretických vedomostí, ktorými letecké spoločnosti podmieňujú prijatie profesionálneho pilota do zamestnania. Po získaní všetkých kvalifikačných predpokladov získavá absolvent modulového výcviku odbornosť Frozen ATPL(A). Držiteľ Frozen ATPL(A) je držiteľom preukazu spôsobilosti obchodný pilot letúnov - CPL(A) s prístrojovou kvalifikáciou IR(A) a s absolvovanou skúškou z teoretických vedomostí pre ATPL(A) na Dopravnom úrade.

"Frozen" preto, že jeho obmedzenia sú "zmrazené" na ďalší letecký rast. V tomto prípade je to nálet potrebnéhoho počtu letových hodín na to, aby bol uchádzačovi vydaný plnohodnotný preukaz ATPL(A).

Kreditový systém

Na to, aby uchádzač absolvoval praktické výcviky - moduly, ktoré sú podmienené teoretickým preskúšaním na Dopravnom úrade by musel absolvovať separátne preskúšanie z teoretických znalostí pre lety podľa prístrojov - IFR a získanie kvalifikačnej kategórie pre lety podľa prístrojov - IR(A).

Následne by musel absolvovať výučbu a preskúšanie na úroveň obchodný pilot letúnov - CPL(A) a o niekoľko rokov (po lietaní v aerolíniách) by musel absolvovať opätovnú výučbu na odbornosť dopravný pilot letúnov - ATPL(A).

V prípade výučby a preskúšania teoretických vedomostí dopravný pilot letúnov - ATPL(A) sú uchádzačovi udelené zápočty za teoretické preskúšanie na LAPL(A), PPL(A), CPL(A), IR(A) aj ATPL(A).

Zjednodušene povedané, absolvovaním teoretických skúšok dopravný pilot letúnov ATPL(A) už uchádzač "len" lieta jednotlivé moduly výcviku Frozen ATPL(A), pričom nie je nutné ďalšie teoretické preskúšanie Dopravným úradom.

Priebeh kurzu

Letecký kurz pre získanie preukazu spôsobilosti dopravný pilot letúnov obsahuje len teoretickú časť.

Po absolvovaní kurzu je uchádzačovi vydaný leteckou školou certifikát, na základe ktorého sa môže uchádzač prihlásiť na preskúšanie z teoretických vedomostí na Dopravnom úrade.

VÝUČBA TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

Teoretická časť predstavuje celkovo 650 hodín teoretickej výučby. V leteckej škole JetAge prebieha výučba dištančnou formou. To znamená, že minimálne 65 hodín absolvujú poslucháči prezenčne na prednáškach za prítomnosti lektora a zvyšok výučby prebieha tzv. samovýučbou, počas ktorej im je k dispozícii lektor prostredníctvom telefonického, alebo e-mailového spojenia. Po každých približne 15 hodinách samovýučby poslucháči absolvujú postupové testy, v celkovom počte 45. Na záver kurzu poslucháči absolvujú z každého predmetu záverečný test v rovnakom rozsahu ako sú koncipované testy pri skúškach na Dopravnom úrade.

Teoretická výučba zahŕňa nasledovné predmety:

- Letecké právo a postupy ATC Drak a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka a núdzové vybavenie

- Prístrojové vybavenie

- Hmotnosť a vyváženie letúnov

- Výkonnosť letúnov

- Plánovanie a monitorovanienie letu

- Ľudská výkonnosť

- Meteorológia

- Všeobecná navigácia

- Rádionavigácia

- Prevádzkové postupy

- Základy letu - letún (Aerodynamika)

- VFR komunikácia

- IFR komunikácia

Požiadavky pre zahájenie teoretickej výučby dopravný pilot - ATPL(A)

- Minimálny vek pre zaradenie do výcviku 17 rokov