Letový inštruktor - FI(A)

Letecký výcvik umožňuje prvé získanie osvedčenia letový inštruktor – FI(A). Získaním osvedčenia inštruktora FI(A) bude držiteľovi umožnené vykonávať funkciu letového inštruktora FI(A) na jednopilotných letúnoch podľa rozsahu oprávnenia držiteľa osvedčenia FI(A).

Výcvik je vykonávaný podľa požiadaviek Nariadenia 1178/2011, ustanovenia FCL.930.FI.

Cieľom výcviku je poskytnúť letecký výcvik do úrovne spôsobilosti, ktorá umožní žiadateľovi, najskôr pod dohľadom staršieho inštruktora a neskôr samostatne, bezpečne poskytovať letecký výcvik a teoretickú výučbu uchádzačov o získanie preukazu spôsobilosti PPL(A) na triednu kvalifikačnú kategóriu SEP(land).

Letový inštruktor FI(A) môže poskytovať výcviky nasledovne:

Po absolvovaní praktického výcviku a preskúšania examinátorom FIE(A) je do preukazu spôsobilosti žiadateľa zapísané osvedčenie inštruktora letúnov – FI(A) s obmedzením podľa FCL.910.FI, čo okrem iného znamená, že minimálne prvých 100 letových hodín bude môcť poskytovať letový výcvik len na triedu jednomotorových lietadiel a to pod dohľadom staršieho inštruktora.

Priebeh výcviku

Výučba teoretických vedomostí

Teoretická príprava pozostáva z nasledujúcich častí:

Vyučovanie a učenie

Pozostáva z prednášok a postupových skúšok z tém navrhnutých s cieľom vyškoliť žiadateľa na úroveň profesionality nutnej na vydanie osvedčenia FI(A) a zahŕňa:

 • zopakovanie a aktualizácie teoretických vedomostí žiadateľa pre výcvik žiakov PPL(A),
 • vyškolenie žiadateľa k výučbe základných predmetov a na výučbu letových úloh,
 • naučenie žiadateľa zásadám základnej výučby a ich uplatnenie pri výučbe žiakov PPL(A)CPL(A) a na získanie kvalifikačnej kategórie pre lety v noci,
 • úspešné absolvovanie postupových skúšok

Aktívna účasť žiadateľa na teoretickej príprave žiakov

Aktívna účasť žiadateľa(ov) na teoretickej príprave žiakov pred zahájením praktického výcviku na PPL(A) a pozemných prípravách obsiahnutých v osnove letového výcviku PPL(A) a CPL(A):

 • uchádzač si pripravuje a vykonáva prednášky zo základných predmetov stanovených v osnove teoretickej prípravy pred zahájením praktického letového výcviku PPL(A)
 • Prednášky vykonáva uchádzač samostatne pod dohľadom skúseného inštruktora, ktorý dohliada na obsah prednášky a usmerňuje jeho výklad a komunikáciu so žiakom(i) na výcviku
 • uchádzač vykonáva pozemné prípravy obsiahnuté v osnove praktického letového výcviku PPL(A), pod dohľadom oprávneného FI(A),
 • výcvik by mal zahŕňať diskusiu medzi žiadateľmi o kvalifikáciu FI(A) a rady k vyučovaniu od dohliadajúceho inštruktora

Letový výcvik FI(A)

Praktická časť leteckého výcviku pre získanie osvedčenia letový inštruktor FI(A) je rozdelená na 30 letových hodín, pričom uchádzač absolvuje výcvik z pravého sedadla, resp. sedadla zvyčajne obsadeného letovým inštruktorom, pričom výcvik je tematicky rozdelený na:

 • Základnú techniku pilotáže a zoznámenie sa s letúnom (vzlet, stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let pristátie)
 • Nácvik mimoriadnych situácií (porucha prístrojov, vysadenie činnosti pohonnej jednotky, bezpečnostné pristátia)
 • Pokročilá technika pilotáže (lety na medzných rýchlostiach)
 • Navigačné lety
 • Základný let podľa prístrojov
 • Navigačné lety podľa prístrojov

Požiadavky pre zaradenie do výcviku – FI(A)

 • Preukaz spôsobilosti ATPL(A), alebo CPL (A)
 • Pre držiteľov PPL(A), nálet najmenej 200 letových hodín času letu, z ktorých 150 letových hodín vo funkcii veliaceho pilot a úroveň teoretických znalostí pre získanie CPL (A)
 • Nálet minimálne 30 letových hodín na SEP(land), z ktorých minimálne 5 letových hodín byť nalietaných v priebehu 6 mesiacov pred vstupnou letovou skúškou
 • Nálet minimálne 10 letových hodín výcviku letu podľa prístrojov, z ktorých najviac 5 letových hodín môže byť prístrojový pozemný prístrojový čas na FNPTII, alebo na FFS
 • Nálet najmenej 20 letových hodín preletov ako veliaci pilot v ucelenom kurze, zahrňujúcich let v celkovej dĺžke najmenej 540km (300NM), pri ktorom sa musí uskutočniť pristátie s úplným zastavením na dvoch rôznych letiskách
 • Úspešné absolvovanie zvláštnej vstupnej letovej skúšky s FI(A) kvalifikovaným v súlade s FCL.905.FI(i), založenú na preskúšaní odbornej spôsobilosti, v priebehu šiestich mesiacov pred začatím kurzu. Táto letová skúška musí zhodnotiť spôsobilosť žiadateľa absolvovať kurz.