Inštruktor na triedu - CRI(A)/ME(SPA)

Letecký výcvik umožňuje získanie osvedčenia inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie na triedu jednopilotného letúna – CRI(A). Získaním osvedčenia inštruktora na triedu bude držiteľovi umožnené vykonávať funkciu inštruktora CRI(A) na viacmotorových jednopilotných letúnoch mimo letúnov vysokej výkonnosti zložitej konštrukcie – HPA(SPA). Oprávnenia inštruktora CRI(A) upravuje ustanovenie FCL.905.CRI Nariadenia 1178/2011.

Cieľom leteckého výcviku je poskytnúť letecký výcvik do úrovne spôsobilosti, ktorá umožní žiadateľovi samostatne a bezpečne poskytovať letecký výcvik a teoretickú výučbu uchádzačov o získanie, alebo obnovu triednych kvalifikačných kategórií na viacmotorové jendopilotné letúne jednoduchej konštrukcie.

Inštruktor CRI(SPA) môže poskytovať výcviky na ME(SPA), pričom záleží od triedy, na ktorej bol výcvik CRI(SPA) poskytnutý. V našich končinách je najčastejšou triednou kvalifikačnou kategóriou pre poskytovanie výcvikov triedna kvalifikačná kategória pre získanie a obnovu MEP(land).

Po absolvovaní praktického výcviku a preskúšania examinátorom FIE(A) je do preukazu spôsobilosti žiadateľa zapísané osvedčenie inštruktora triednej kvalifikačnej kategórie – CRI(SPA) s obmedzením na ME(SPA) podľa toho, na akej triede bol výcvik poskytnutý - v našom prípade MEP(land).

Výcvik CRI(A)/ME(SPA)

Výučba teoretických vedomostí

Pozostáva z prednášok a postupových skúšok z tém navrhnutých s cieľom vyškoliť žiadateľa na úroveň profesionality nutnej na vydanie kvalifikácie CRI(A)/ME(SPA) a zahŕňa:

- zopakovanie a aktualizácie teoretických vedomostí žiadateľa pre výcvik žiakov na typ, alebo triedu konkrétneho letúna

- vyškolenie žiadateľa k výučbe základných predmetov a na výučbu letových úloh,

- naučenie žiadateľa zásadám základnej výučby a ich uplatnenie pri výučbe žiakov pre získanie triednych kvalifikačných kategórií,

- úspešné absolvovanie postupových skúšok

Letový výcvik

Žiadateľ o osvedčenie CRI(A)/ME(SPA) musí nalietať v priebehu výcviku najmenej 1 hodiny a 30 minút s inštruktorom schváleným na tento účel v podmienkach normálnej prevádzky a najmenej 3 hodiny a 30 minút v obmedzených podmienkach, t.j. v podmienkach pri simulovanej poruche motora a s nácvikom techniky pilotáže počas asymetrického letu na danej triede zo sedadla normálne obsadeným letovým inštruktorom. Požiadavky pre zaradenie do výcviku CRI(A)/ME(SPA)

- Preukaz spôsobilosti ATPL(A), alebo CPL(A), alebo PPL(A)

- Nálet najmenej 500 letových hodín celkového času letu

- Nálet celkovo minimálne 30 letových hodín ako veliteľ lietadla (PIC) na danom type, alebo triede viacmotorového jednopilotného letúna

- Náleti mnimálne 10 letových hodín na danom type, alebo triede viacmotorového jednopilotného letúna ako veliteľ lietadla (PIC) za posledných 12 mesiacov

- Pokiaľ je uchádzač už držiteľom CRI(A)/ME(SPA) pre jeden, alebo viacero typov, resp. tried viacmotorových jednopilotných letúnov a výcvik je poskytovaný ako rozšírenie CRI(A)/ME(SPA) pre ďalší typ, resp. triedu viacmotorového jednopilotného letúna je vyžadované aby uchádzač mal nalietaných minimálne 10 letových hodín na príslušnej triede letúna za posledných 12 mesiacov