+421 948 899 000

Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota - UAV/DRON

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, alebo otázky ohľadne tohoto výcviku? Pošlite nám správu a ozveme sa Vám v najkratšom možnom čase. Letecký výcvik je možné objednať aj telefonicky na čísle +421 948 899 000

Dĺžka výcviku: cca 10 dní
Na čom lietame:
Praktický výcvik na lietadle: neaplikuje sa
Teoretická výučba: min. 50:00 hodín
Výcvik na simulátore: neaplikuje sa.
Platnosť kvalifikačnej kategórie: neobmedzene

Absolvovanie teoretickej výučby UAV v leteckej škole je podmienka, ktorú stanovil Dopravný úrad pre žiadateľov, ktorí majú záujem o prevádzkovanie a ovládanie bezpilotných lietajúcich prostriedkov (UAV). 

Teoretickú výučbu poskytujeme priamo v našich priestoroch v Bratislave. Kurzy sú vedené dopravnými pilotmi a leteckými inštruktormi.

Vykonávanie letov UAV

Ak nie je rozhodnutím Dopravného úradu v súlade s Prevádzkovou príručkou držiteľa povolenia na vykonávanie leteckých prác a po splnení dodatočných podmienok príslušnému prevádzkovateľovi povolené inak, platí nasledovné:

 • Prevádzkovateľ akéhokoľvek lietadla spôsobilého lietať bez pilota:
  • je zodpovedný za stav UAV a jeho letovú spôsobilosť,
  • je zodpovedný za prípravu a vykonanie letu,
  • sa musí pred vykonaním letu oboznámiť s aktuálnym využitím vzdušného priestoru.
 • S  UAV je zakázané lietať:
  • do vzdialenosti presahujúcej vizuálny kontakt operátora s UAV alebo do vzdialenosti väčšej ako 1 000 m, podľa toho čo je menej (ďalej len „vizuálny kontakt“),
  • vo vzdialenosti menšej ako 50 m od akejkoľvek osoby, budovy, lode alebo vozidla s výnimkou zariadenia a osoby zabezpečujúcej vzlet a pristátie,
  • v riadenom vzdušnom priestore a vo vyčlenených priestoroch vrátane zón citlivých na hluk z prevádzky lietadiel (napr. chránené územia),
  • v blízkosti verejných aj neverejných letísk všeobecného letectva (tzv. športové letiská) vrátane heliportov vo vzdialenosti menšej ako 5 500m od vzťažného bodu (ATZ zóna) bez povolenia a koordinácie s prevádzkovateľom letiska alebo správcom plochy.
 • Výška letu UAV, resp. rozsah výšok priestoru činnosti UAV sa vyjadrujú v stopách (ft) alebo v metroch (m). Druh použitej meracej jednotky je súčasťou každého číselného vyjadrenia výšky.
 • Pre účely koordinácie sa využíva svetový koordinovaný čas – UTC.
 • Let s UAV sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z bezpilotných lietadiel. Let s UAV sa odporúča vykonať vo vzdialenosti väčšej 1 500 m od husto zastavaných miest alebo zhromaždení ľudí na voľnom priestranstve, ak je bezpilotné lietadlo poháňané spaľovacím motorom a jeho maximálna vzletová hmotnosť je väčšia ako 7 kg.
 • UAV nemôže byť použité na prepravu osôb, nebezpečného nákladu, látok alebo zariadení, ktoré by mohli ohroziť alebo poškodiť zdravie osôb, majetok alebo životné prostredie. Zhadzovanie predmetov z bezpilotného lietadla počas jeho letu a vykonanie letu bezpilotným lietadlom v noci je zakázané.
 • Počas letu musia byť rozsvietené zábleskové svetlá UAV (ak sú súčasťou vybavenia).
 • Lety s UAV možno vykonávať za podmienok VMC v neriadenom vzdušnom priestore „G“ od zeme do výšky 330ft/100 m AGL tak, aby operátor UAV mal nepretržitý vizuálny kontakt s UAV.
 • Lety s UAV možno vykonávať tak, aby boli rešpektované (tzn. nelietať nad) husto zastavané oblasti, zhromaždiska osôb, priestory alebo ochranná pásma (napr. vodné zdroje, komunikácie).

Výučba teoretických vedomostí

Teoretická časť predstavuje približne 50 hodín teoretickej výučby. Letecká škola JetAge Bratislava neposkytuje teoretickú výučbu UAV dištančnou formou

Teoretická výučba zahŕňa nasledovné predmety:

Požiadavky pre zahájenie teoretickej výučby

 • nie sú stanovené minimálne požiadavky