+421 948 899 000

Letový inštruktor - FI(A)

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, alebo otázky ohľadne tohoto výcviku? Pošlite nám správu a ozveme sa Vám v najkratšom možnom čase. Letecký výcvik je možné objednať aj telefonicky na čísle +421 948 899 000

Dĺžka výcviku: cca 1 mesiac
Praktický výcvik na lietadle: min. 30:00 hodín
Teoretická výučba: min. 35 hodín
Výcvik na simulátore: neaplikuje sa.
Platnosť kvalifikačnej kategórie: Osvedčenie inštruktora FI(A) je platné 3 roky. Predĺženie je možné buď administratívne, alebo po preskúšaní s examinátorom FIE(A).

Letecký výcvik umožňuje prvé získanie osvedčenia letový inštruktorFI(A). Získaním osvedčenia inštruktora FI(A) bude držiteľovi umožnené vykonávať funkciu letového inštruktora FI(A) na jednopilotných letúnoch podľa rozsahu oprávnenia držiteľa osvedčenia FI(A).

Výcvik je vykonávaný podľa požiadaviek Nariadenia 1178/2011, ustanovenia FCL.930.FI.

Cieľom výcviku je poskytnúť letecký výcvik do úrovne spôsobilosti, ktorá umožní žiadateľovi, najskôr pod dohľadom staršieho inštruktora a neskôr samostatne, bezpečne poskytovať letecký výcvik a teoretickú výučbu uchádzačov o získanie preukazu spôsobilosti PPL(A) na triednu kvalifikačnú kategóriu SEP(land).

Letový inštruktor FI(A) môže poskytovať výcviky nasledovne:

Po absolvovaní praktického výcviku a preskúšania examinátorom FIE(A) je do preukazu spôsobilosti žiadateľa zapísané osvedčenie inštruktora letúnov – FI(A) s obmedzením podľa FCL.910.FI, čo okrem iného znamená, že minimálne prvých 100 letových hodín bude môcť poskytovať letový výcvik len na triedu jednomotorových lietadiel a to pod dohľadom staršieho inštruktora.

Priebeh výcviku

Výučba teoretických vedomostí

Teoretická príprava pozostáva z nasledujúcich častí:

Vyučovanie a učenie

Pozostáva z prednášok a postupových skúšok z tém navrhnutých s cieľom vyškoliť žiadateľa na úroveň profesionality nutnej na vydanie osvedčenia FI(A) a zahŕňa:

 • zopakovanie a aktualizácie teoretických vedomostí žiadateľa pre výcvik žiakov PPL(A),
 • vyškolenie žiadateľa k výučbe základných predmetov a na výučbu letových úloh,
 • naučenie žiadateľa zásadám základnej výučby a ich uplatnenie pri výučbe žiakov PPL(A), CPL(A) a na získanie kvalifikačnej kategórie pre lety v noci,
 • úspešné absolvovanie postupových skúšok

Aktívna účasť žiadateľa na teoretickej príprave žiakov

Aktívna účasť žiadateľa(ov) na teoretickej príprave žiakov pred zahájením praktického výcviku na PPL(A) a pozemných prípravách obsiahnutých v osnove letového výcviku PPL(A) a CPL(A):

 • uchádzač si pripravuje a vykonáva prednášky zo základných predmetov stanovených v osnove teoretickej prípravy pred zahájením praktického letového výcviku PPL(A)
 • Prednášky vykonáva uchádzač samostatne pod dohľadom skúseného inštruktora, ktorý dohliada na obsah prednášky a usmerňuje jeho výklad a komunikáciu so žiakom(i) na výcviku
 • uchádzač vykonáva pozemné prípravy obsiahnuté v osnove praktického letového výcviku PPL(A), pod dohľadom oprávneného FI(A),
 • výcvik by mal zahŕňať diskusiu medzi žiadateľmi o kvalifikáciu FI(A) a rady k vyučovaniu od dohliadajúceho inštruktora

Letový výcvik FI(A)

Praktická časť leteckého výcviku pre získanie osvedčenia letový inštruktor FI(A) je rozdelená na 30 letových hodín, pričom uchádzač absolvuje výcvik z pravého sedadla, resp. sedadla zvyčajne obsadeného letovým inštruktorom, pričom výcvik je tematicky rozdelený na:

 • Základnú techniku pilotáže a zoznámenie sa s letúnom (vzlet, stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let pristátie)
 • Nácvik mimoriadnych situácií (porucha prístrojov, vysadenie činnosti pohonnej jednotky, bezpečnostné pristátia)
 • Pokročilá technika pilotáže (lety na medzných rýchlostiach)
 • Navigačné lety
 • Základný let podľa prístrojov
 • Navigačné lety podľa prístrojov

Požiadavky pre zaradenie do výcviku – FI(A)

 • Preukaz spôsobilosti ATPL(A), alebo CPL (A)
 • Pre držiteľov PPL(A), nálet najmenej 200 letových hodín času letu, z ktorých 150 letových hodín vo funkcii veliaceho pilot a úroveň teoretických znalostí pre získanie CPL (A)
 • Nálet minimálne 30 letových hodín na SEP(land), z ktorých minimálne 5 letových hodín byť nalietaných v priebehu 6 mesiacov pred vstupnou letovou skúškou
 • Nálet minimálne 10 letových hodín výcviku letu podľa prístrojov, z ktorých najviac 5 letových hodín môže byť prístrojový pozemný prístrojový čas na FNPTII, alebo na FFS
 • Nálet najmenej 20 letových hodín preletov ako veliaci pilot v ucelenom kurze, zahrňujúcich let v celkovej dĺžke najmenej 540km (300NM), pri ktorom sa musí uskutočniť pristátie s úplným zastavením na dvoch rôznych letiskách
 • Úspešné absolvovanie zvláštnej vstupnej letovej skúšky s FI(A) kvalifikovaným v súlade s FCL.905.FI(i), založenú na preskúšaní odbornej spôsobilosti, v priebehu šiestich mesiacov pred začatím kurzu. Táto letová skúška musí zhodnotiť spôsobilosť žiadateľa absolvovať kurz.