+421 948 899 000

Operačný program: Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk    www.minedu.gov.sk

Spoločnosť JetAge, s.r.o. si Vám dovoľuje oznámiť, že je bola Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok a od 18.6.2018 realizuje projekt s názvom „ROzvoj Kľúčových KOmpetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie vybranej cieľovej skupiny“, ktorý je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ SA!

Kód projektu v ITMS2014+: 312011G538

Miesto realizácie projektu:

Košice, Košický samosprávny kraj

Poprad, Prešovský samosprávny kraj

 

Strategickým cieľom projektu je zlepšiť prístup k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny zamestnancov v rámci neformálneho vzdelávania pre konkrétnu cieľovú skupinu v spolupráci s ich zamestnávateľom.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.